§1. Formål

Mindfulgiving har som formål å samle inn midler til fredsarbeid og hjelpe mennesker i nød. Mindfulgiving ble stiftet i januar 2019.

§2 Organisatorisk tilknytning

Mindfulgiving er en frittstående forening med frivillige hjelpere og uten binding til andre organisasjoner.

§3 Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle (i Norge) som ønsker fred og vil bidra praktisk og økonomisk. Medlemskapet opprettes ved å betale medlemskontingent, 200,- pr. år.

Medlemmer som ikke har betalt gis ikke stemmerett og strykes. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales for kalenderåret. Nå er kontingenten 200,- pr. år.

§6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Vi mottar ikke honorar for arbeid. Faktiske utgifter som; nettside, domenedrift, kontor, rekvisita, økonomi og markedsføring dekkes. Det meste går derfor til direkte arbeid for fred.

§7Årsmøte.

Årsmøte i Mindfulgiving er høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av mai og innkalles av styret med en måneds varsel pr. mail. Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før møtet. Saksliste er tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har tilgang til årsmøtet. Årsmøtet eller styret kan invitere andre til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt. Vedtak skal være gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal ikke anses som avgitt.

§8 Årsmøtets oppgaver

1. Behandle årsmeldingen

2. Behandle regnskap

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette kontingenten

5. Vedta budsjett

6. Valg

§9 Ekstraordinært årsmøte

Holdes når styret bestemmer det.

§10 Styret

Mindfulgiving ledes av styret som høyeste myndighet. Styret skal iverksette årsmøtets bestemmelser.

Oppgaver kan være:

1. Oppnevne personer, frivillige firmaer til spesielle oppgaver

2. Administrere og føre nødvendig kontroll

3. Representere mindfulgiving utad

4. Holde styremøter ved behov

5. Informere og rapportere om fredsarbeidet som gjøres

§11 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Det kreves 2/3 dels flertall.

§12 Oppløsning

Oppløsning kan bare behandles på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Blir oppløst med 2/3 dels stemme.